Regulamin

REGULAMIN STAR PROJECT

Star Project zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, stylizacji oraz ruchu scenicznego, posiada także uprawnienia Agencji Artystycznej oraz wydawnictwa muzycznego.

I ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Zajęcia kursu WOKAL odbywają się w grupach 3 – 6 osobowych. Zajęcia grupowe trwają 120minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Star Project ul. Subisława 27c w ustalonym z grupą czasie.
2. Czas trwania kursu WOKAL to 9 miesięcy.
3. Minimalna ilość osób w kursie grupowym to 3 osoby. W przypadku, gdy w trakcie kursu część uczestników zrezygnuje pozostawiając mniej niż 3 uczniów, istnieje możliwość przepisania się do innej grupy, bądź grupa może ulec rozwiązaniu.

4. W przypadku nieobecności większej części grupy i wcześniejszego niż dzień przed zajęciami powiadomienia o tym, zajęcia zostają odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie.
6. W przypadku nieobecności ucznia na spotkaniach w danym miesiącu, wysokość opłaty nie zmienia się i obowiązuje stawka za cały miesiąc.
7. Po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia, istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, jeśli powstało więcej grup na tym samym poziomie.
8. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie ustalonym wspólnie z uczniami.
9. Wcześniejsza rezygnacja z kursu w trakcie jego trwania wymaga złożenia wypowiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem.
10. Wypowiedzenie udziału w kursie wymaga formy pisemnej, (mailowej) za zwrotnym potwierdzeniem. Nieobecności na zajęciach nie oznaczają rezygnacji z zajęć. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z zajęć, opłaty będą dalej naliczane.
11. Rezygnując z kursu w trakcie jego trwania uczeń opłaca dodatkowo jeden miesiąc zajęć.
12. Star Project zachowuje prawo do odmowy przyjęcia, bądź rezygnacji z kontynuacji nauczania ucznia bez potrzeby wyjawiania powodu.
13. Koszt kursu wynosi 400zł miesięczne. Przy jednorazowej wpłacie za cały kurs zniżka 5%.
14. Płatności za kurs należy dokonywać do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca z góry, na konto bankowe szkoły, lub w gotówce na zajęciach.
15. W przypadku opóźnień w płatnościach SP ma prawo naliczać odsetki w wysokości maksymalnej(25% w skali roku –według Kodeksu Cywilnego Art.359.). W wyjątkowych sytuacjach Szkoła odstąpi od naliczania odsetek. W takiej sytuacji opóźnienie w płatnościach musi być wcześniej zgłoszone.
16.   StarProject zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystywania zdjęć, czy filmów z wizerunkiem uczniów zrobionych podczas zajęć, kursów i koncertów organizowanych przez StarProject
17. STAR PROJECT nie odpowiada za kradzieże, wypadki i szkody wyrządzone w trakcie zajęć.
18. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w grupie. W celu zapisania się na kurs należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 400zł w terminie wyznaczonym przez szkołę.
19. W przypadku okoliczności niezależnych od Star Project (klęski, pandemia etc.), kurs może zostać wstrzymany na czas nieokreślony, lub jego forma zmieniona zostanie na zajęcia online.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

II ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1. Daty i godziny zajęć indywidualnych, kursów przygotowujących do egzaminów oraz kursu dla mam, ustalane są indywidualnie w godzinach odpowiadającym obydwu stronom w ramach godzin przyjmowania uczniów tj. pn-czw w godzinach 11.00-17.00
2. Star Project nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezdanie egzaminu na uczelnie teatralno/muzyczne przez kursanta wybierającego kurs przygotowawczy.
3. W przypadku „kursu dla mam”, „lekcji indywidualnych”, „zajęć dla dwojga” istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć od połowy miesiąca. Opłata za zajęcia dla ucznia rozpoczynającego naukę w STAR PROJECT, w połowie miesiąca, jest proporcjonalnie mniejsza. W kolejnych miesiącach należy dokonywać opłat za cały miesiąc nauki z góry

4. Na zajęcia można umawiać się w cyklu mieszanym (czyli z tygodnia na tydzień lub rzadziej)  lub rezerwując stały termin zajęć. Rezerwacja stałego terminu zajęć wiąże się z opłatą za miesiąc zajęć z góry w pierwszym tygodniu miesiąca.

5. Priorytetem są uczniowie posiadający stały termin. W przypadku uczniów nie rezerwujących stałego terminu ich zwykła godzina zajęć może zostać zajęta przez innego ucznia.

6. W sytuacji rezerwacji stałego terminu zajęć indywidualnych, rezygnacji pojedynczej z lekcji dokonuje się najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem.  Nie pojawienie się na zajęciach bez zgłoszenia tego w podanym czasie, nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.
W przypadku odwołania zajęć przynajmniej dzień przed terminem zajęć, opłata przechodzi na kolejne zajęcia.

7. W sytuacji rezerwacji terminu i częstego odwoływania zajęć przez ucznia (więcej niż 1 godzina w miesiącu)  może skutkować usunięciem ucznia ze StarProject.

8. Zakres zajęć w kursie indywidualnym dostosowywany jest do poziomu i oczekiwań ucznia i może różnić się od zakresu zajęć kursu grupowego.

9. Star Project zachowuje prawo do odmowy przyjęcia, bądź rezygnacji z kontynuacji nauczania ucznia bez potrzeby wyjawiania powodu.

10. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad higieny, uczniowie proszeni są o użycie płynu dezynfekującego od razu po wejściu do studio, oraz o nie przychodzenie na zajęcia z objawami wskazującymi na infekcje lub choroby zakaźne.

III Bon na prezent

1. Istnieje możliwość wykupienia dowolnej ilości godzin zajęć indywidualnych
2. Bon jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu
3. Bon wystawiany jest imiennie na osobę obdarowywaną, nie ma możliwości zwrotu, lub przekazania bonu innej osobie.
4. Z zajęć korzystać może tylko jedna osoba.
5. W sytuacji realizacji bonu w czasie późniejszym niż 1 miesiąc od zakupu, istnieje możliwość czasu oczekiwania na realizację bonu do 2 miesięcy (wydłuża to czas ważności bonu).
6. W sytuacji realizacji bonu osoba obdarowana staje się uczniem StarProject i godzi się na warunki regulaminu StarProject

STAR PROJECT nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone w trakcie przed i po zajęciach.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.